Szukaj

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMART DRESS

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady przetwarzania danych osobowych oraz dokonywania zamówień produktów prezentowanych za pośrednictwem portalu dostępnego pod adresem www.smartdress.pl (zwanego dalej "Sklepem"), prowadzonego przez:
 2. Stroną korzystającą ze Sklepu oraz dokonującą zakupów w Sklepie, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznała zdolność prawną (zwaną dalej „Klientem"). Klientem nie może być osoba poniżej 18 roku życia.
 3. Aby skorzystać ze Sklepu niezbędne jest:
  • dostęp do komputera lub innego podobnego urządzenia (np. smartfonu lub tabletu) z szerokopasmowym łączem internetowym;
  • przeglądarka internetowa obsługująca CSS i JavaScript;
  • włączona obsługa plików cookies;
  • włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);
  • aktywne konto e-mail;
  • akceptacja i zapoznanie się z Regulaminem;
 4. Osoby, które nie akceptują warunków określonych w Regulaminie, w tym zasad przetwarzania danych osobowych nie mogą korzystać ze Sklepu. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu prowadzi sprzedaż na odległość sukienek oraz innych produktów będących w ofercie Sprzedawcy (dalej zwanych „Towarami" lub pojedynczo „Towarem”). Funkcjonalność Sklepu zapewnia możliwość zawierania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Sprzedającym a Klientem (dalej zwana „Umowa sprzedaży”). Umowa ta ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Strony ustalają, że miejscem zawarcia Umowy sprzedaży oraz tym samym spełnienia świadczenia związanego z zakupem Towaru jest adres podmiotu prowadzącego Sklep, czyli
  Magdalena Mądra
  Ul. Jana Bytnara Rudego 11B/11
  02-645 Warszawa
 5. Sprzedawca będzie porozumiewał się z Klientem poprzez podany adres e-mail, a także dodatkowo telefonicznie na podany przez Klienta numer telefonu. Klient może kontaktować się ze sprzedawcą za pośrednictwem maila (kontakt@smartdress.pl). Obejmuje to również kontakt w sprawie reklamacji oraz zwrotu Towarów, z tymże w tych sprawach wymagany jest kontakt z uwzględnieniem formy pisemnej, stosownie do postanowień Regulaminu.

§2. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Sprzedawca nie będzie dostarczał Klientowi treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca podejmie wszelkie możliwe starania do zapewnienia nieprzerwanego dostępu do Sklepu.
 2. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się ponadto, aby urządzenie z którego korzysta Użytkownik w szczególności posiadało: system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej.
 3. Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu należy korzystanie bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej Klienta. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez sieć WWW, wymaga udostępnienia podstawowych informacji o komputerze Klienta, takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony z której Klient połączył się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), przeglądarka używana przez Klienta oraz system operacyjny.
 4. Klient w ramach korzystania ze Sklepu może :
  • korzystać ze Sklepu, w tym przeglądać informacje podane w Sklepie oraz zawierać umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;
  • zarządzać wyrażonymi przez siebie zgodami na przetwarzanie danych osobowych;
  • zgłosić reklamację oraz odstąpić od umowy sprzedaży.
 5. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, Informacją o prywatności i polityką plików cookies oraz obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w tym do nieumieszczania i nieprzekazywania jakichkolwiek treści bezprawnych podczas trwania Umowy o świadczenie usług, a także nienaruszania jakichkolwiek praw, w tym autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, praw do baz danych lub innych praw majątkowych oraz dóbr osobistych Klienta.

§3. ZASADY SPRZEDAŻY

 1. W Sklepie przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane na stronie Sklepu przez Sprzedawcę w chwili składania zamówienia.
 2. Wszystkie ceny prezentowane na stronie Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany ceny Towaru w dowolnej chwili. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia i jest ona ceną gwarantowaną. Na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Sprzedawcy, Sprzedawca jest zobowiązany uzyskać wyraźną zgodę Klienta. Klient ma prawo do zwrotu uiszczonej dodatkowej płatności w sytuacji, gdy Sprzedawca nie otrzymał wyraźnej zgody Klienta lecz założył jej istnienie przez zastosowanie domyślnych opcji, które Klient musi odrzucić w celu uniknięcia dodatkowej płatności.
 3. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta Sprzedawcy obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do czasu, naciśnięcia przycisku „zamawiam i płacę”.
 5. Naciśnięcie przycisku „Zamawiam” nie oznacza wiążącego złożenie zamówienia, ale umożliwia wybór sposobu dostawy oraz płatności za zamówienie. Dopiero naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” rozumiane jest jako zaakceptowanie ceny Towaru oraz płatności dodatkowych (kwota „Do zapłaty”, dalej zwana „Cena”). Jest to równocześnie wiążące złożenie zamówienia i tym samym zawarcie Umowy sprzedaży Towarów.
 6. Klient może wybrać zrealizować płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem platformy wskazanej w Sklepie lub za pobraniem przy dostarczeniu paczki.
 7. W odpowiedzi na dokonanie płatności Sprzedawca prześle na podany w formularzu zamówienia adres e-mail informację zwrotną potwierdzającą złożenie zamówienia.
 8. W przypadku braku płatności Ceny, Sprzedawca poinformuje Klienta w wiadomości e-mail, o tym, że zamówienie nie zostało skutecznie opłacone, a umowa sprzedaży Towarów nie została zawarta. Jednocześnie Sprzedawca wskaże w wiadomości do Klienta, w jaki sposób Cena może zostać opłacona.
 9. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma dostępność Towaru oraz czas kompletowania przesyłki. Termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć jednak 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę poprawnie złożonego zamówienia. Czas dostarczenia Towaru do Klienta zależy od wybranego sposobu dostawy. Podane terminy dostawy są szacunkowe, chyba że na stronie internetowej podano inaczej. Terminy dostawy nie są gwarantowane i nie powinny być traktowane jako takie.
 10. Jeśli zamówione przez Klienta Towary uległy wyczerpaniu przed przekazaniem zamówienia do realizacji, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje Klienta o nowym terminie realizacji zamówienia, a także o możliwości niezwłocznego odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, które będzie skutkować zwrotem zapłaconej Ceny w terminie 30 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży drogą elektroniczną. Brak odstąpienia od Umowy sprzedaży w przypadku wyczerpania Towarów nie ogranicza prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w § 4 Regulaminu.
 11. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy wolnych od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy stosownie do przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności w art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego.
 12. Postanowienia Regulaminu, o których mowa w §3 ust. 10 oraz §4 Regulaminu nie mają zastosowania do składania zamówień przez podmioty niebędące konsumentami. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec tych podmiotów opiera się na zasadach ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że wobec tych podmiotów wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (tj. art. 556 - 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny).
 13. Odbiór przesyłki musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem lub pokwitowaniem elektronicznym, o ile taki sposób pokwitowania jest przyjęty przez przewoźnika Towaru. Z chwilą pokwitowania na Klienta przechodzi prawo własności odebranego Towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca przekaże Klientowi drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia umowy, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru. Potwierdzenie zostanie wysłane na adres e-mail Klienta.
 14. Faktury za zamówienia wystawiane i doręczane są drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta.

§4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY I ZWROT TOWARU

 1. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia Towaru. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu, na adres Sprzedawcy: Magdalena Mądra, ul. Jana Bytnara "Rudego" 11B/11, 02-645 Warszawa. Klient zobowiązany jest do odesłania Sprzedawcy wskazanego w oświadczeniu Towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Zwrotu Towaru należy dokonać na adres:                                                                                            Magdalena Mądra
  Ul. Jana Bytnara Rudego 11B/11
  02-645 Warszawa
  (z dopiskiem: "ZWROT").
 3. Klient nie ponosi kosztów w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Klient.
 4. Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 1 oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu, o którym mowa w ust. 2 stanowią odpowiednio Załącznik 1 Załącznik 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na adres e-mail Klienta.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżoną wartość towarów wynikającą z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż wymagany do sprawdzenia ich cech i działania. Za obniżenie wartości Towaru będzie w szczególności uważane naruszenie fabrycznego stanu metek. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę obniżenia wartości Towaru podlegającego zwrotowi, poinformuje on Klienta o wartości Towaru oraz kwocie, jaką zwróci Klientowi z tytułu odstąpienia od Umowy.
 7. Zwrot wszystkich kwot z tytułu płatności za Towar i jego dostawę należnych Klientowi z tytułu odstąpienia od Umowy sprzedaży następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasają wszystkie powiązane z Umowy sprzedaży dodatkowe zawarte przez Klienta jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełnione przez Sprzedawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.

§5. REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedawcą Towaru jest Magdalena Mądra. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby oferowane Towary były jak najwyższej jakości. W przypadku wystąpienia wady Towaru prosimy o zastosowanie się do poniższych informacji, które przyczynią się do usprawnienia obsługi posprzedażnej.
 2. Każdy Towar zakupiony w Sklepie objęty jest procedurą reklamacyjną, jeśli jest niezgodny z Umową lub w inny sposób wadliwy. Klient uprawniony jest do żądania od Sprzedawcy naprawy/wymiany Towaru na nowy lub obniżenia ceny lub jest uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Reklamowany Towar powinien zostać dostarczony na adres Sprzedawcy podany w pkt. 1 niniejszego paragrafu wraz z dowodem jego zakupu. Klient może przesłać oświadczenie reklamacyjne z wykorzystaniem formularza, ale korzystanie z formularza nie jest obligatoryjne.
 4. W przypadku chęci odstąpienia przez Klienta od Umowy sprzedaży zastosowanie mają postanowienia zawarte w rozdziale Prawo odstąpienia i zwrot Towaru.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wpłynięcia. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany listownie lub mailowo przez Sprzedawcę.
 6. Wszelkie uwagi związane z obsługą zamówienia, terminem jego realizacji oraz dostarczeniem Towaru, nie są objęte niniejsza procedurą reklamacyjną i powinny być zgłaszane bezpośrednio do Sprzedawcy na adres wskazany w § 1 pkt 1.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Sprzedawca oraz jego podmioty zależne nie ponoszą odpowiedzialności za:
  • szkody, które nie były przez nie zawinione, lub
  • jakąkolwiek utratę korzyści w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy (takich jak utrata zysków, przychodów, umów, przewidywanych oszczędności, dobrego imienia lub wydatków poniesionych w związku z realizacją umowy), lub
  • jakiekolwiek pośrednie lub następcze szkody, których obie strony nie mogły przewidzieć w momencie zawierania umowy sprzedaży Towarów.
 2. Żadne z powyższych postanowień nie ogranicza, ani nie wyłącza odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu podania nieprawdziwych informacji lub z tytułu zgonu lub uszkodzeń ciała spowodowanych przez zaniedbanie lub działanie umyślne z jego strony.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub niedotrzymanie zobowiązań wskazanych w niniejszych warunkach, jeśli opóźnienie lub niedotrzymanie zobowiązań wynikały z jakiejkolwiek przyczyny od niego niezależnej. Powyższy warunek nie wpływa na prawo Klienta do otrzymania Towarów w rozsądnym terminie. W przypadku, gdy opóźnienie nastąpi przed wysyłką Towarów, nie zostanie pobrana opłata za Towary do czasu ich wysyłki.

§7. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe Użytkowników Konta będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (dalej również: „UODO") oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej również: „RODO"). Administratorem danych osobowych jest
  Magdalena Mądra
  Ul. Jana Bytnara Rudego 11B/11
  02-645 Warszawa
 2. Administrator danych będzie przetwarzał dane osobowe w celu realizacji umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit b) RODO), dodatkowo w ramach funkcjonalności Sklepu konsument będzie mógł wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych .
 3. Dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.
 4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 7. Podawanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwia uniemożliwi zawarcie Umowy sprzedaży.

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli postanowienia niniejszego Regulaminu są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, lub zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo nieskutecznych postanowień lub jako wypełnienie luki obowiązywać będą przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego .
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Klient zostanie każdorazowo powiadomiony o zmianach w Regulaminie poprzez wiadomość przesłaną na adres e-mail Użytkownika, który został podany podczas Rejestracji. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, lecz nie wcześniej niż czternaście (14) dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu ma zastosowanie do Umów sprzedaży zawartych po wejściu w życie zmiany Regulaminu.
 3. Spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, wynikające ze złożonego zamówienia będą rozpatrywane w drodze mediacji. Gdyby sporu nie udało rozwiązać się w drodze mediacji, wówczas spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - Klient ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient ma również możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Regulamin obowiązuje od dnia 6.10.2019 roku.

  Załącznik nr 1

  Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży

  Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

  Szanowni Państwo,

  w związku z dokonanym przez Państwa zakupem Towaru mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia zakupionego Towaru. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia w sposób określony w paragrafie 4 Regulaminu, podając następujące dane: imię i nazwisko, pełny adres pocztowy oraz numer telefonu, numer faksu i adres e-mail, o ile są one dostępne. Wskazujemy, iż mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Ponadto, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za takie zmniejszenie wartości rzeczy, które wynika z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  Załącznik nr 2

  Wzór formularza o odstąpieniu od umowy sprzedaży

  Magdalena Mądra

  Ul. Jana Bytnara „Rudego” 11B/11

  02-645 Warszawa

  NIP: 5213606166

  Formularz zwrotu towaru

  Dane klienta:

  Imię i nazwisko:

  Adres:

  Numer telefonu:

  Adres email:

  Nazwa banku:

  Numer rachunku bankowego:

  Numer zamówienia:

  Data złożenia zamówienia:

  Ja, niżej podpisana/y (imię i nazwisko klienta), informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów:

  Nazwa towaru

  Ilość

  Cena

  Jak dokonać zwrotu?

  1. Wydrukuj ten formularz i wypełnij czytelnie wszystkie pola.
  2. Spakuj zwracany towar wraz z wypełnionym formularzem zwrotu oraz dowodem zakupu.
  3. Odeślij paczkę na adres: Magdalena Mądra, Jana Bytnara „Rudego” 11B/11, 02-645 Warszawa. Ty wybierasz, w jaki sposób odeślesz przesyłkę, jednak rekomendujemy żebyś miała/miał możliwość śledzenia jej.
  4. Niezwłocznie po otrzymaniu paczki przez Sprzedawcę, otrzymasz potwierdzenie mailowe.
  5. W ciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki przez Sprzedawcę otrzymasz zwrot na konto bankowe podane w tym formularzu.

  Data i podpis:

  Koszyk

  Twój koszyk jest pusty.

  Dokonaj swoich pierwszych zakupów